Opslag prækvalificering til Mads Øvlisen ph.d.-stipendieansøgninger 2024/Notice of Prequalification for Mads Øvlisen PhD Fellowship Applications

Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture
November 01, 2023
Contact:N/A
Offerd Salary:Negotiation
Location:N/A
Working address:N/A
Contract Type:Other
Working Time:Negotigation
Working type:N/A
Ref info:N/A

(English version below)

Det Kongelige Akademi, ph.d.-skolen indkalder ansøgninger til prækvalificering i forbindelse med en kommende stipendiemulighed: Mads Øvlisen ph.d.-stipendier i kunsthistorisk og praksisbaseret forskning, 2024. Formålet med stipendierne er at give talentfulde kandidater mulighed for at for-følge en forskerkarriere inden for kunsthistorisk og praksisbaseret forskning i kunst og dermed støtte, at felterne udvikler sig til højeste niveau i Danmark. Ansøgere kan søge om et ph.d.-stipendium inden for kunsthistorisk forskning før eller efter 1900 eller inden for praksisbaseret forskning i kunst eller kuratering. Stipendierne er af tre års varighed. Novo Nordisk fonden forventes at offentliggøre deres opslag for 2024 i oktober 2023. Opslaget vil ligne det fra sidste ansøgningsrunde, som sammen med ansøgningsvejledningen kan findes her: https: // novonordiskfonden.dk/grant/mads-oevlisen-ph-d-stipendier-i- kunsthistorisk-og-praksisbaseret-forskning-2023/ Novo Nordisk følger disse evalueringskriterier for ansøgningerne: - Projektets kvalitet, originalitet og metode - Ansøgerens akademiske kvalifikationer - For de praksisbaserede projekter: Den kunstneriske/kuratoriske dimensi-on og realisation af projektet - Projektets mulighed for at blive gennemført, inkl. vejledning og relevans inden for værtsinstitutionens forskningsmiljø.

Proces August Prækvalificeringsopslag offentliggøres på Akademiets hjemmeside

Oktober Mads Øvlisen opslaget offentliggøres på Novo Nordisk Fondens hjemmeside

1. november Prækvalificeringsfrist (Akademi-frist)

November Bedømmelse af indkomne ansøgninger i ph.d.-udvalget herunder udvælgelse af et antal kandidater, der tildeles en vejleder og går videre processen mod ansøgningsfristen til Novo.

Primo december Tilbagemelding til ansøgere om, hvorvidt de er gået videre i processen.

Start januar 2024 Ph.d.-udvalget godkender de endelige ansøgninger med henblik på forhåndstilsagn om indskrivning og husning i tilfælde af, at ansøger opnår en bevilling fra Novo

Januar 2024 Ansøgningsfrist til Novo Nordisk Fonden

Ansøgningen Ansøgningen skal indeholde følgende dokumenter samlet i én pdf-fil: • Projektbeskrivelse på max fem normalsider (2400 anslag) + referencer/litteraturliste. • CV og evt. publikationsliste for ansøger • Eksamensbevis og komplet karakterudskrift med hele studieforløbet både fra bachelor- og kandidatuddannelsen – eller alternativt en specialeudtalelse, afgangsudtalelse eller andet tilsvarende

Ovenstående bilag skal følge de retningslinjer, der er angivet i Novo's opslag. Der skal ikke indsendes budget eller andre bilag i forbindelse med ansøgningen til Det Kongelige Akademis ph.d.-skole.

Da vi skal sikre, at enhver kandidat bedømmes på jævnbyrdige præmisser – og af hensyn til begrænsning i den tid, medarbejdere kan afsætte til arbejde i tilknytning til disse opslag, er det ikke muligt at modtage vejledning forud for indsendelse af projekter.

Ansøgningerne skal indsendes via akademiets hjemmeside, 'ledige stillinger'. Indsend det fulde ansøgningsmateriale i én samlet PDF-fil og to blanke side.

Ansøgningsfrist D. 1. november 2023 kl. 12.00. Der kan forventes svar fra Akademiet i starten af december 2023. De ansøgninger der vurderes kvalificerede og som Akademiet kan vejlede, vil herefter få tilknyttet en forsker der hjælper med at skærpe ansøgningen frem til den næste frist: Ansøgningsfristen til Novo Nordisk forventes at ligge i januar 2024.

Bemærk! Ansøgere vil modtage en meddelelse om, hvorvidt ansøgningen er gået videre i processen frem mod ansøgningsfristen til Novo. Ansøgere vil ikke modtage en bedømmelse eller andet uddybende svar på ansøgningen, hverken mundtligt eller skriftligt.

Spørgsmål til opslaget kan rettes til specialkonsulent Ditte Dahl på [email protected].

The PhD School of the Royal Danish Academy is inviting applications for prequalification for an upcoming fellowship opportunity: the 2024 Mads Øvlisen PhD fellowships in art history and practice-based research. The purpose of the fellowships is to provide talented graduates with the opportunity to pursue a career within the fields of art history and practice- based research into art, with a view to supporting the highest level of development of these fields in Denmark. Applicants can apply for a PhD fellowship within the field of research into pre- or post-1900 art history or within the field of practice-based research into art or curation. The fellowships are of three years' duration. The Novo Nordisk Foundation is expected to release their notice for 2024 in October 2023. The notice will resemble the one for the last round of applications, which, together with the application guidelines, can be found here: https: // novonordiskfonden.dk/grant/mads-oevlisen-ph-d-stipendier-i- kunsthistorisk-og-praksisbaseret-forskning-2023/ Novo Nordisk follows the following evaluation criteria for the applications: - The quality, originality and methodology of the project - The academic qualifications of the applicant - For practice-based projects: the artistic/curatorial dimension and realisation of the project - The likelihood of carrying out the project, incl. supervision and relevance within the research environment of the host institution.

Process August Prequalification notice released on the Academy's website

October The Mads Øvlisen notice released on the website of the Novo Nordisk Foundation

1 November Prequalification deadline (the Academy's deadline)

November Assessment of applications by the PhD committee and the selection of a number of candidates who will be assigned a supervisor and proceed in the process leading up to the Novo application deadline.

Early December Applicants will be informed whether they have proceeded further in the process.

Early January 2024 The PhD Committee approves the final applications with a view to advance commitment to enrolment and hosting in the event that the applicant secures a grant from Novo.

January 2024 The Novo Nordisk Foundation application deadline

The application The application must contain the following documents in a single PDF file: · Project description of no more than five normal pages (2,400 characters) + references/bibliography. · The applicant's CV and publication list (if any) · Diplomas and complete transcript for the applicant's entire course of study at both undergraduate and postgraduate level – alternatively a thesis statement, graduation statement or similar.

The above supporting documents must follow the guidelines stipulated in Novo's notice. It is not necessary to submit a budget or other supporting documents in the context of applying to the Royal Danish Academy's PhD School.

Given the fact that we must ensure that all applicants are assessed on equal terms and that there is a limit to the amount of time that staff can devote to the assessment of these proposals, we cannot offer applicants guidance prior to submission of their projects.

Applications must be submitted via the Academy's website under ‘Vacancies'. Submit all the application material in a single PDF file and two blank pages.

Application deadline 12.00 noon on 1 November 2023 Applicants can expect a response from the Academy in early December 2023. The applicants, who are deemed to be qualified, and whom the Academy can supervise, will then be assigned a researcher who will help them refine their applications prior to the next deadline. The Novo Nordisk application deadline is expected to be in January 2024.

Please note! Applicants will be notified as to whether their application has progressed in the process well in advance of the Novo application deadline. Applicants will not receive an assessment of, or any other kind of in-depth response to their applications – neither orally nor in writing.

If you have any questions about the notice, please email Ditte Dahl (Special Consultant) at [email protected]

From this employer

Recent blogs

Recent news